Hình ảnh Chuyên đề

Hình ảnh Chuyên đề "Tâm bệnh học dưới góc nhìn khoa học thần kinh và ý nghĩa của mô hình can thiệp lồng ghép"

Chuyên đề "Tâm bệnh học dưới góc nhìn khoa học thần kinh và ý nghĩa của mô hình can thiệp lồng ghép"

do bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang chia sẻ