Giá trị cốt lõi

Tất cả các dịch vụ cung cấp đều dựa trên bằng chứng khoa học trong Tâm lý học nói chung và lĩnh vực Tâm lý lâm sàng nói riêng. Các chuyên gia của Psychnet Vietnam đều được đào tạo đúng chuyên môn tại các đơn vị đào tạo uy tín tại Việt Nam và trên thế giới.

Khoa học: Tất cả các dịch vụ cung cấp đều dựa trên bằng chứng khoa học trong Tâm lý học nói chung và lĩnh vực Tâm lý lâm sàng nói riêng. Các chuyên gia của Psychnet Vietnam đều được đào tạo đúng chuyên môn tại các đơn vị đào tạo uy tín tại Việt Nam và trên thế giới.

Thực tiễn: Các chương trình đào tạo hướng đến mục tiêu ứng dụng Tâm lý học hiệu quả trong đời sống và công việc.

Vì cộng đồng: Psychnet Vietnam đặt mục tiêu phục vụ cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật là nhiệm vụ của tổ chức.

Cùng lĩnh vực